Show filter

Fish encyclopedia

Siamese Algae Eater (Crossocheilus siamensis)

Siamese Algae Eater

Origin: Southeast Asia: Thailand, Malaysia.
Scientific name: Crossocheilus siamensis

learn more
Chinese Algae Eater (Gyrinocheilus aymonieri)

Chinese Algae Eater

Origin: Asia: Thailand.
Scientific name: Gyrinocheilus aymonieri

learn more
Siamese Fighting Fish (Betta splendens)

Siamese Fighting Fish

Origin: Southeast Asia: Thailand to Cambodia.
Scientific name: Betta splendens

learn more
Angelfish (Pterophyllum scalare)

Angelfish

Origin: South America: Amazon and tributaries up to Peru and Ecuador.
Scientific name: Pterophyllum scalare

learn more
Striped Kribensis (Pevicachromis taeniatus)

Striped Kribensis

Origin: Africa: Nigeria, Cameroon.
Scientific name: Pevicachromis taeniatus

learn more
Sunfish (Lepomis gibbosus)

Sunfish

Origin: North America.
Scientific name: Lepomis gibbosus

learn more
Retailer search
l